בית המשפט בוחן את גובה הניתוק של הקשר וההתנהלות של הצד המנכר. דוגמה לאיך בית המשפט קובע ניתן לראות בפס"ד הבא :

  1. המקרה שבפנינו חריג ואינו רגיל. במספר החלטות קודמות שניתנו על ידי הבעתי דעתי לפיה, למרבה הצער, האם אינה מכירה בחשיבות נוכחותו של האב בחיי הילדים ופועלת, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במודע ובין באופן בלתי מודע, על מנת לפגוע בקשר.  הדברים, לטעמי, עולים כדי ניכור הורי קשה. מזה למעלה משנה הקשר בין האב לבן א' כמעט שאינו קיים, וכפי שציינתי בעבר קיים חשש ממשי כי מצוקתו של הבן א' תזלוג ותשליך גם על הקשר שבין האב לבנות ב' ו-ג'. לעניין זה אפנה לדבריי בהחלטה מיום 24.7.18 כדלקמן:

"…, מדובר בסכסוך מר וקשה, המצוי, משך תקופה ארוכה מאוד, בעצמה גבוהה ביותר, כאשר כפי שיפורט להלן, שלושת הקטינים מצויים בסיכון גבוהה. הקשר בין הבן …. לאב נותק כמעט כליל, וקיים חשש ממשי לפגיעה ואף ניתוק הקשר בין הבנות  לאביהן.

החל מתחילת ההליכים,  ניתן לאפיין את התנהלותה של האם כמי, שלמרבה הצער, אינה מודעת כלל לחשיבות הקשר שבין הקטינים לאביהם, אינה מעודדת את הקשר, ובעקיפין, אף גורמת לפגיעה בקשר כאמור.  החל מתחילת ההליכים, התנגדה האם לכל הצעה ופניה להרחבת מסגרת המפגשים בין האב לקטינים וכל הרחבה כאמור בוצעה במסגרת החלטות שיפוטיות ובניגוד לעמדתה."

ניתן לראות כי בית המשפט מחפש רמזים ודרכים לסווג את גובה הניכור בכדי לאפשר את הטיפול הטוב ביותר בהתאם לאפשרויות הקיימות בפניו.

דוגמה לסנקציה:

.לעת הזו ניתן בזאת צו כלפי האם, המחייב אותה ואת הילדים להשתתף בכל טיפול ולציית לכל הוראה של מכון "מפגשים", אף לדאוג לכך שהילדים לא יודיעו למכון "מפגשים" כי אין הם משתתפים בטיפול או לא מצייתים למי מהוראותיו. כמו כן מחייב אני את האם להיות זמינה בטלפון במהלך כל טיפול או מפגש המתקיים במכון "מפגשים". תפר האם את הוראתי זו, כולה או חלקה, תישא היא בסנקציה כספית בגובה 1,000 ₪ לכל מפגש

העברת משמורת כשהטיפול לא עוזר:

בשלב זה אני מורה לשירותי הרווחה, במידה והטיפול לא יצלח, כי יהיו ערוכים הם להעברת 6 המשמורת לאב והכנת תכנית טיפול מתאימה לילדים – העברה אשר תיעשה במישרין או דרך קלט 7 חירום ומורה אני לבא כוח האב להודיע לשירותי הרווחה דבר החלטתי זו. 8 9 בשלב זה תישא האם בהוצאות דוקטור אדר ותוך שמנחה אני את שירותי הרווחה, כי בהינתן 10 החלטה של בית המשפט או אי דיווח על הצלחתה של גב' אורה אדר, לא יהא מנוס אלא מנקיטת 11 הליכים לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה( ואל תאמר לי האם כי אזהרה אחרונה זו לא 12 נשמעה ובקול רם.

סגירת תפריט