סנקציות בשל ניכור הורי

עמדתו של גרדנר היא כי כאשר מדובר במקרים חמורים של התסמונת, יש להוציא את הילד ממשמורתו של ההורה המנכר למשמורתו של ההורה המסורב. גרדנר מוסיף ומציין כי העברה מידית של קטין מהורה להורה, כאשר עסקינן במצב חמור של התסמונת, הינה בעייתית. לדעתו, ניתן לפתור את הבעייתיות הקשורה בהעברה מידית באמצעות 178 השמת הילד בידי גורם שלישי, שיכין את הילד לקראת המעבר להורה המסורב .)Gardner supra, at p. 375 ff.(

במאמרו של פיליפ מרכוס הוא סוקר את הפסיקה ומציין את הסנקציה הבאה:

" תלה"מ 18-11-38796[ לא פורסם[

בתום דיון בפניו, כב' השופט נחשון פישר הורה כי המשמורת הזמנית של קטינה בת 4 שנים תועבר בו ביום מהאם לאב, זאת לאחר שקבע שהאם, ללא כל הצדקה, ניתקה את הקשר בין הבת לאב. השופט הדגיש את הנזק שעלול להגרם לילדה על פי תיאורית ההתקשרות. השופט הורה על מתן דיווח תוך 48 שעות וקבע דיון מיד לאחר קבלת הדיווח. בשלב זה הדיון הופסק, ולאחר שיחות בין הצדדים ובאי כחם, באי כח ההורים דיווחו שהאם הסכימה לחידוש הקשר ולהסדרי קשר רחבים למדי – שהיה עם לינה אצל האב פעמיים בשבוע, וכל סוף שבוע שני מסיום הלימודים ביום ששי ועד למוצאי שבת. מתוך כך שהאם הסכימה להסדרי קשר נרחבים, ברור שהמניעים של האם בניתוק הקשר בין הבת לאביה והנסיון לנכר אותה ממנו היו טקטיים בלבד, ללא קשר עם טובת הילדה. בית המשפט אישר את ההסכמה ונתן לה תוקף של פסק דין, ללא צו להוצאות. "

ניתן להבחין כי לעיתים הניכור מתבצע כמהלך טקטי בלבד שבא להשיג הישגים בזירה המשפטית על גבם של הילדים. אם פועלים נכון ובמהרה אז אפשר למנוע את הניכור.

עוד פס"ד של הש' דרורי מסכם וסוקר יפה את התחום רמ"ש 16-11-55946 פלוני נ' פלונית והה עיקרי הדברים בנוגע לסנקציות הנתונות לבית המשפט בתפועה של ניכור הורי:

סנקציה פלילית

…כאשר עניין לנו בהפרה נמשכת, אין לדעת מראש, אם עומדת האחריות לפי סעיף 287 לחוק העונשין אם לאו. הדבר תלוי בכך, אם קיום ההוראה אפשרי הוא )מבחינה פיסית ומשפטית(. אם התשובה היא בחיוב, כי אז קיים 'הליך אחר', וממילא נשללת האחריות הפלילית לפי סעיף 287 .אם התשובה היא בשלילה, כי אז אין קיים 'הליך אחר' וממילא משתכללת האחריות הפלילית לפי סעיף 287 לחוק העונשין. לעומת זאת, כאשר עניין לנו בהפרה רגעית, הרי לגבי 'רגעי העבר' – כלומר ההפרה או ההפרות שהתרחשו בעבר – תעמוד אחריות פלילית לפי סעיף 287 לחוק העונשין, שכן לגבי הפרות אלה אין 'הליך אחר'. אשר להפרות העתידיות, אין מקום לאחריות פלילית, אם משום שטרם נתגבשה 'הפרה' ועל- כן אין בסיס לאחריות הפלילית מתוכה היא, ואם משום שלגביהן קיים 'הליך אחר'". 749 .אומנם בפניי אין הליך פלילי, והדברים שכתבתי בתת פרק זה נועדו לצייר תמונה מלאה של התמודדות עולם המשפט בסוגיות של הפרת צווים שיפוטיים בענייני ביקורי ילדים, אך לא אוכל להימנע מהתייחסות להערות שנכתבו בפרשת גרינברג, ככל שהדבר נוגע לגזר הדין. הערכאה הראשונה הטילה עונש מאסר על תנאי, ובית המשפט העליון ביטל זאת רק בגלל שבמשך תקופה של שנתיים שנקבעה בגזר הדין הייתה סמוך לסיומה )שם, פסקה 14 ,עמ' 194 ,מול האות ז – עמ' 195 ,מול האות ב(, אם כי 210 נקבע בצורה מפורשת כי עונש זה של מאסר על תנאי "תואם הוא יפה את מטרות הענישה בעניין כמו שלנו, שכן יש בו כדי להרתיע את המערערת ושכמותה

סנקציה כספית

יש מקרים שבהם בית המשפט שוקל אפשרות לכפות טיפול כדי לפתור את בעיית הניכור ההורי, כולל הוראה לפיה כל עוד לא התקיימו הליכים טיפוליים לא יחודש הקשר עם ההורה השני …

לעיתים, נקבע כי הורה שלא משתף פעולה ולא משתתף בהדרכה ההורית ישלם הוצאות לטובת הצד השני בסך 700 ₪ בגין כל טיפול או הדרכה הורית שלא התקיים, וכן יחוייב במלוא עלות הטיפול הבא שיתקיים

התמונה אינה מונוליטית. באחד מפסקי הדין שבהם נקבעה סנקציה בגין אי מימוש ביקורי ילדים, הגיע בית המשפט למסקנה לאור התפתחות היחסים בין הצדדים, כי סנקציה כזאת שנועדה לשמש תמריץ שלילי להורה שלא יקיים קשר, גרמה בפועל לתוצאה הפוכה, שהיא העצמת הסכסוך בין ההורים, ולכן אינה תורמת לעידוד הקשר בין הורה לילדיו, ולכן היא בוטלה בהליך אחר על ידי שופט אחר

וכן השווה גם להחלטה אחרת של בית המשפט לענייני משפחה שבו נדחתה בקשת האב להשית סנקציה כספית על האם כי סנקציה כזאת יכולה בעצמה ליצור ניכור הורי

לא אחת מגיע בית המשפט לענייני משפחה למסקנה כי סנקציה כספית נמוכה לא עזרה ויש צורך להגדיל את שיעור הסנקציה הכספית

לאחרונה, החליטה סגנית הנשיא של בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, השופטת מירה דהן, כי בשלב ראשון יבוטלו מזונות לגבי העבר, כי בשלב הבא נקבעה סנקציה שאותה ניתן לקזז מסכום המזונות

יש מקרים שבהם בית המשפט קובע כי הסנקציה הכספית לא תפחת מסכום המזונות, ואף לא תועבר להורה האחר אלא הסכום של הסנקציה הכספית יופקד בקופת חסכון על שם הקטינה

תיאום הורי

במסגרת "ארגז הכלים" ניתן למנות מתאם הורי, שבמידה מסוימת מצמצם את סמכויות ההורים, כדי להגיע לתוצאה של ביקורים ללא ניכור הורי

סנקציה נזיקית

סנקציה אפקטיבית שנקבעה גם היא בפסיקה, היא חיוב ההורה המנכר את הילדים, בפיצוי להורה השני, בגין עוגמת נפש שנגרמה לו בעקבות הניכור ההורי, כאשר עילות הנזיקין לכך הן העוולות של רשלנות והפרת חובה חקוקה

העברת משמרות

פרט לסנקציה הכספית, יש מקרים של החלטה על העברת החזקה מן ההורה האחראי לסרבנות הקשר להורה השני.

סגירת תפריט